•  

   

   

   

   

   

   

   

          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          

   

   

          

   

           WYKŁADZINY FIRMY AW

   

                 ZAOSZCZĘDZISZ

   

                                                                                 100 ZŁ NA 1 M2

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

                

   

   

   

   

                     

   

   

   

   

   

                        

   

   

                            

                                                           

   

                        

   

   

         KOŃCÓWKI WYKŁADZIN FIRMY AW

                                                           

               ZAOSZCZĘDZISZ NAWET 100zł na 1m2

   

                                                                                                                      

   

                                                                                                                          

                                                                                                                                    

 •  

   

   

  WYKŁADZINY DYWANOWE RENOMOWANYCH FIRM

   

     W CENACH OUTLETOWYCH

Bestsellery
Produkt dnia
WOOL RYA 119
WOOL RYA 119

89,00 zł

m2
AW SECRET 62
AW SECRET 62

169,00 zł

m2
AW SECRET 70
AW SECRET 70

169,00 zł

m2
Producenci
DURA
REGULAMIN
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.outletwykladzin.pl (dalej Sklep Internetowy), prowadzony jest przez firmę FHU BiM z siedzibą w Krakowie.

  Dane Sprzedawcy:

  FHU BiM Jania Bogusław
  31-054 Kraków
  ul.Dietla 47 lok 4 pasaż
  NIP 6761067133   REGON 350938494
 2. Oferta przedstawiona przez Sklep Internetowy na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Internetowego, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie wiążące tylko wówczas, gdy zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą:Warunkiem koniecznym dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Możliwe jest również składanie zamówień telefonicznie, dzwoniąc na numery podane w punkcie 3 Regulaminu. W takim przypadku formularz zamówienia w imieniu Klienta wypełnia konsultant Sklepu Internetowego. W każdym przypadku zamówienie takie będzie miało charakter jednorazowy. Zobowiązania konsumenta wynikające z tak zawartej umowy ograniczają się do odbioru zakupionego towaru i zapłaty całej ceny.
  •  osobiście lub listownie, na adres wskazany w punkcie 1 Regulaminu,
  •  telefonicznie, pod numerem: 12 4223579 (standardowe koszty połączenia),
  • telefonicznie, pod numerem:+48 608441113
  • pocztą elektroniczną na adres: fhubim@op.pl
 4. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Dopuszcza się wysyłkę towarów poza teren Polski po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z Klientem warunków dostawy i formy płatności.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwość, na przykład tych, w których podane przez Klienta dane nie pozwalają na potwierdzenie zamówienia (np. brak numeru telefonu bądź adresu e-mail).
 6. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Ceny produktów oferowanych przez Sklep Internetowy oraz koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Wszystkim Klientom wystawiamy faktury zgodnie z danymi podanymi przez Klienta w formularzu zamówienia. Klient, który nie życzy sobie faktury, a jedynie paragon fiskalny, proszony jest o zamieszczenie takiej informacji w uwagach do zamówienia. Faktura (w przypadku zwrotu towaru faktura korygująca) przesyłana jest w formie elektronicznej (standardowo) lub w formie papierowej pocztą. Fakturę (w przypadku zwrotu towaru fakturę korygującą) przesyłaną w formie elektronicznej (plik pdf) Klient może pobrać z Internetu klikając w link, który otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail. Klient, który życzy sobie fakturę (w przypadku zwrotu towaru fakturę korygującą) w formie papierowej, proszony jest o przekazanie tej informacji w dowolnej formie. Bezpłatne oprogramowanie do odczytania plików pdf można pobrać ze strony http://get.adobe.com/pl/reader/.
 8. Klienci Sklepu Internetowego mogą korzystać z następujących form płatności:
  • przelew,
  • płatność przy odbiorze towaru,
  • płatność szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay,
  • płatność kartą kredytową za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  • płatność online
  W przypadku płatności przelewem należną kwotę należy przelać na konto:
  mBank  59 1140 2004 0000 3002 7391 6340
  W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia podany w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia.
  Dla danej transakcji sprzedaży Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyżej podanych form płatności.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 9. Produkty bezpośrednio dostępne w naszym sklepie są  przygotowywane do wysyłki niezwłocznie po:
  • potwierdzeniu zamówienia i potwierdzeniu zaksięgowania płatności na naszym koncie – w przypadku płatności przelewem,
  • potwierdzeniu zamówienia – przy pozostałych formach płatności.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 11. W przypadku towarów będących przedmiotem umów, o których mowa w pkt. 12, Sprzedawca przystąpi do przygotowania tych towarów po otrzymaniu od Klienta całej ceny lub zaliczki w uzgodnionej wysokości. W przypadku wpłaty zaliczki Klient zobowiązany jest do zapłaty pozostałej ceny w terminie:Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  • 14 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy, że towar jest gotowy do wysłania – w przypadku, gdy płatność powinna nastąpić przed wysłaniem towaru,
  • 14 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy, że towar jest gotowy do odbioru – w przypadku, gdy Klient wybrał opcję osobistego odbioru towaru .
  • przy odbiorze towaru od kuriera – w przypadku płatności za pobraniem.
  Brak zapłaty w terminie pozostałej ceny (w tym odmowa przyjęcia przesyłki przy płatności za pobraniem) będzie traktowane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta (Kupującego).
 12. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych towarów Klient odsyła towar Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 13. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 14. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 15. Dane osobowe Klientów podawane podczas zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem pkt. 21, wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 16. Klient może dodatkowo wyrazić Sprzedawcy zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. Dane te będą wykorzystywane do przesyłania klientowi ofert marketingowych, w tym informacji handlowych, dotyczących produktów i usług własnych Sprzedawcy.
 17. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego stosuje się wyłącznie język polski oraz prawo polskie.
 18. Rozmowy telefoniczne z konsultantami Sklepu Internetowego, w trosce o wysoki poziom usług, mogą być nagrywane.
 19. Zastrzega się prawo zmiany regulaminu z tym zastrzeżeniem, że do sprzedaży stosować się będzie każdorazowo regulamin aktualny na dzień złożenia zamówienia.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów – w przypadku, gdy Klient jest konsumentem (osobą fizyczną dokonującą w Sklepie Internetowym zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), lub przepisy innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego w Polsce.
 21. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego outletwykladzin.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  • Informacja o  zwrotach

   Zdjęcia towarów zamieszczone na stronie Sklepu przedstawiają faktyczny produkt. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez niego (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie towarów.


   Odstąpienie od umowy przez Klienta nie jest możliwe w przypadku zakupu towarów o właściwościach określonych według specyfikacji przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu – np ciętych pod wzór podany przez Klienta lub obszywanych wg zamówienia Klienta


   Składając zamówienie na wykładzinę Klient przyjmuje do wiadomości, że zamówiony przez niego towar zostaje docięty przez Sklep na specjalne i indywidualne zamówienie Klienta. Taki towar posiada szczególne właściwości i w związku z tym nie jest możliwa rezygnacja ze złożonego zamówienia, zaś otrzymany towar nie podlega zwrotowi. Nie uchybia to jednakże przepisom o rękojmi za wady zakupionego towaru.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl